vn.

to swear, to take an oath.

ԵՐԴՄՆԵԼ. Այսինքն Երդմնի լնել. երդնուլ.

Անիծիւք եւ թշնամանօք, սուտ երդմնելով. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 25։)

Իսկ Երդմնելի, կամ Երդնելի. cf. Երդնլի։