s.

oneiromancy.

s.

Գուշակութիւն դիւթից ի ձեռն երազոց. երազահանութիւն.

Յաղագս երազադիւթութեան. (Նոննոս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երազադիւթութիւն երազադիւթութիւնք
accusatif երազադիւթութիւն երազադիւթութիւնս
génitif երազադիւթութեան երազադիւթութեանց
locatif երազադիւթութեան երազադիւթութիւնս
datif երազադիւթութեան երազադիւթութեանց
ablatif երազադիւթութենէ երազադիւթութեանց
instrumental երազադիւթութեամբ երազադիւթութեամբք

Étymologie