adj.

of three stories (house);

mar.

three-decker.

adj. s.

Ուր են երեք յարկք՝ մի քան զմի ի վեր. իրեք խաթ, իրեք ծածք.

Ապարանս կրկնայարկս եւ եռայարկս. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Ներքնատունս՝ կրկնայարկս եւ եռայարկս։ Եռայարկքն եւ կրկնայարկքն փորոտիք են. (Փիլ. լին. ՟Բ. 7։)

Սոյնպէս եւ ի հնումն եռայա՛րկ խորանն կառուցաւ. (Ի գիրս խոսր.։)

Étymologie