va.

cf. Եղծանեմ.

ԵՂԾԵՄ ԵՂԾՆՈՒՄ. cf. եղծանեմ.

Մտաբերէ եղծել զքարոզութիւնն։ Քակել կործանել եղծել. (Ոսկ. գաղ.։)

Զհակառակ յարուցեալսն ի վերայ լերինն սիոնի եղծնուլ. (Լծ. կոչ.։)