s.

green corn;
— խանձեալ;
roasted corn or grain;
cf. Մուրկ.

s.

Նոյն եւ ռմկ. Ցորեան ի հասկի կաթնահամ. ուստի ԵՂԻ ԽԱՆՁԵԱԼ, է Մուրկ. հասկ խորովեալ. ցորեան խարակեալ

Մուրկն փխրեալ, որ է եղի խանձեալ. (Նախ. ղեւտ.։)

որպէս եւ ի Բժշկարանն ասի.

Եղի. ցորենն՝ որ այրեն ի կրակին, եւ ուտեն. ֆրիկ. ութմայ»։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղտեղի

Անտեղի, ղեաց

Անտեղիտալի

Աւրեղիանոս, սիւ

Գերեզմանատեղի

Գոյեղինաբար

Գոյեղինութիւն, ութեան

Գրապահ տեղի

Դեղին, ղնոյ, ղնի

Դեղիչ

Եզրեղի

Եղիա, այի

Եղիազար, րու, րաւ

Եղիճ, ղճի

Եղիշէ, էիւ

*Եղիշոյ

Եղիսաբեթ, թիւ

Եղիսաբէթ, թիւ

Եղիսական

Եղիսէ, էիւ

Voir tout