va.

to extract;
to produce;

math.

— զքառակուսի արմատ, to extract the square root.

ն.

Իբր Ելուցանել. Տալ ելանել. հանել. ի լոյս ընծայել. ըստ յն. բացակատարել. ἁποτελέω

Ձայնաւորք ասին, վասն զի ձայնս յինքեանց անպակաս ելուզանեն. (Թր. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ելուզանեմ
դու ելուզանես
նա ելուզանէ
մեք ելուզանեմք
դուք ելուզանէք
նոքա ելուզանեն
Imparfait
ես ելուզանեի
դու ելուզանեիր
նա ելուզանէր
մեք ելուզանեաք
դուք ելուզանեիք
նոքա ելուզանեին
Aoriste
ես ելուզի
դու ելուզեր
նա ելոյզ
մեք ելուզաք
դուք ելուզէք
նոքա ելուզին
Subjonctif
Présent
ես ելուզանիցեմ
դու ելուզանիցես
նա ելուզանիցէ
մեք ելուզանիցեմք
դուք ելուզանիցէք
նոքա ելուզանիցեն
Aoriste
ես ելուզից
դու ելուզցես
նա ելուզցէ
մեք ելուզցուք
դուք ելուզցջիք
նոքա ելուզցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ելուզաներ
դուք մի՛ ելուզանէք
Impératif
դու ելո՛
դուք ելուզէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ելուզանիջիր
դուք ելուզանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ելուզջի՛ր
դուք ելուզջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդելուզանեմ, ուզի

Ընտելուզանեմ, ուզի

Voir tout