s.

Eden;
the terrestrial paradise.

s.

որ եւ ԱԴԻՆ, այ. Բառ եբր. էտէն, փափկութիւն. Տեղի դրախտին, եւ Դրախտն. որ եւ ասի դրախտ փափկութեան։

(Ծն. ՟Բ. ՟Գ. եւ այլն։)

ԵԴԵՄ cf. ի բռ. յտկ. ան։ ԱԴԵՆ կամ ԱԴԻՆ, որ եւ Եդեմ. Տեղի դրախտին Ադամայ։ եբր. ատին, էտէն. այս ինքն փափկութիւն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եդեմաբուծին

Եդեմաբուղխ

Եդեմական

Եդեմահիւս

Եդեմամեան

Եդեմատունկ

Փերեւեդեմ, եցի

Voir tout