cf. Գռոյթ.

ԴՌՈՅԹ կամ ԴՌՈՒԹ կամ ԴՌՈԹ ՏԱԼ. cf. ԴՌՈՀ ՏԱԼ.

Զօրու բազմի դռութ իմն ի միասին տուեալ։ Դռոթ ընդ ինքեան տուեալ։ Դռոթս տալ. (Յհ. կթ.։)

Խառնաղանճ ամբոխիւն դռոթ տուեալ։ Եւ ցրուեալքն դռոթ տուեալ դարձան յիւրաքանչիւր տեղիս. (Արծր. ՟Գ. 6. 13։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դռոյթ տամ

Voir tout