s.

fortress, dungeon, fort;
redoubt.

s.

ἅκρον, ἁκρόπολις arx գրի եւ իբր ռմկ. դղեկ. Բերդ. ամրոց. ամուր. ամրակողմն քաղաքին. ծայրաքաղաք. ակառն.

Հազարապետն դղեակ բերդին. (՟Բ. Մակ. ՟Դ. 27։)

Տալ զնա ի դղեակ բերդին արտաշատու քաղաքին. (Ագաթ.։)

Պահել ի դղեկ քաղաքին ի նիւշապուհ. (Եղիշ. ՟Ը։)

Պահել ի դղեակ շահաստանին. (Փարպ.։)

Զդղեակ սրտիս քանդեցի. (Նար. ՟Կ՟Ե։)

Գլուխ իբրեւ դղեակ թագաւորի՝ բնակիչ ունելով զառաջնորդ իշխան զմիտսն. (Փիլ. լին.։)

Գլուխ, յորում իբրեւ ի դղեկի նստեալ մտաց. (Սարկ. քհ.։)

Զի ահա ոչ ընդդէմ կացին, որք ամրագոյն դղեայք էին, եւ փութալիքըն կարծէին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.) ընթերցի՛ր դղեակք, կամ իմա՛ դղեկեանք։