s.

charm, incantation, enchantment, witchcraft, sorcery, magic, theurgy.

s.

μαντεία vaticinium Կախարդութիւն. հմայք. թովչութիւն. ըղձութիւն. տե՛ս (Օրին. ՟Ժ՟Ը. 16։ ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Ե. 17։ Իսկ Ես. ՟Խ՟Է. 9.) ըստ յն. φαρμακεία դեղատուութիւն.

Դիւթութեամբ վհկութեան իւրոյ կենդանացուցանել. (Խոր. ՟Ա. 14։)

Դիւթութեամբ սքանչացուցին զմարդիկ. (Լմբ. իմ.։)

Դիւթութիւն քո ի գլուխ քո դարձցի. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ. (տպ. դիւութիւն)։)

Դիւթութեամբք եւ բժժանօք. (Ոսկ. ՟ա. թես. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիւթութիւն դիւթութիւնք
accusatif դիւթութիւն դիւթութիւնս
génitif դիւթութեան դիւթութեանց
locatif դիւթութեան դիւթութիւնս
datif դիւթութեան դիւթութեանց
ablatif դիւթութենէ դիւթութեանց
instrumental դիւթութեամբ դիւթութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երազադիւթութիւն, ութեան

Voir tout