s.

yolk of an egg.

Other definitions containing this entry

Ձու, ոց

egg;
— լողակաց, eggs, spawn, roe;
—ի միջուկ, դեղնուց —ոյ, yolk of an egg;
սպիտակուց —ոյ, white of an egg;
— բոյնկալ, nest egg;
— վաղահաս, rath -;
— հնացեալ, stale -;
— անծնունդ, փուտ, addled, rotten -;
խեճեպ —ոյ, egg-shell;
միզն —ոյ, the membrane of an -;
թերխորով —, boiled eggs;
պինդ —, hard -;
— ի տապակի, poached eggs;
fried-s;
— ածել, արկանել, ծրդել, to lay eggs;
ի —ս նստել, տածել զ—ս, to hatch, to sit on, to brood on.


Voir tout

s.

Դեղին միջուկն ձուոյ.

Բոլոր դեղնուցն. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Ձուի դեղնուց տո՛ւր. (Մխ. բժիշկ.։)