adj.

yellow.

Other definitions containing this entry

Դեղնագունեան

cf. Դեղնագոյն.


Voir tout

adj.

Ունօղ զգոյն դեղին.

Զմրուխտն կանաչ է, եւ դեղնագոյն. (Վրդն. ել.։ Տօնակ.։)

Դեղնագոյն եւս շրջի քան զոսկի վասն ցանկ հարստութեանն. (Ոսկ. սղ.։)