adj.

painted in colours.

s.

Դեղով ներկոց նկարեալ. երանգօք յօրինեալ. ներկով քաշուած.

Զդեղանկար ծաղկայօրինուորակ պատկերացն կենդանագիր տեսակի գեղոցն. (Նար. խչ.։)