s.

beggars pouch or wallet;
skirt, border.

s.

Մախաղ մուրողաց, եւ որ ինչ նման է նմին.

Զայրիս եւ զորբս կոչեա՛ ի տուն քո. լցո՛ զդեղանիս նոցա ի փշրանաց սեղանոյ քոյ. (Եփր. պհ.։)