s.

hand.

պ. տէսթ. որ է Ձեռն.

Իբր զանօթ բրտի փշրել՝ զապստամբեալսն, որ գան ի դաստ. (Օշին. առ անաւարզ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենազդաստ

Անդաստակ, աց

Անդաստան, աց

Անդաստիարակ

Գերդաստական

Գերդաստան, նաց

Գերդաստանակից

Գերդաստանիկ

Դաստակ, աց

Դաստակապք

Դաստակետղ, ետեղ

Դաստակերտ, աց

Դաստապակք

Դաստապան, աց

Դաստառակ, աց

Դաստիարակ, աց

Դաստիարակարան

Դաստիարակեմ, եցի

Դաստիարակութիւն, ութեան

Մարդաստան, աց

Voir tout