ԴԱՍՈՒԹԻՒՆ ԴԱՍՈՒՄՆ. τάξις, τάγμα ordo, ordinatio Դասաւորութիւն. կարգ.

Գիտուն առնելով յաղագս դասութեան սոցա։ Յետ այսորիկ ըստ դասութեան։ Ոմն ըստ դասութեան, եւ ոմն ըստ ամանակի կամ պատուականութեան. (Անյաղթ հակակ.։)

Վասն այսորիկ աստանօր ետուն նմա զդասութիւնն։ Վարին սովաւ, սակայն դասութեամբ եւ կարգաւ. (Պղատ. տիմ. եւ Պղատ. օրին. ՟Ա։)

Վաճառուց, եւ այլոց, որ կարօտանան պատշաճաւոր դասութեանց. (անդ. ՟Ժ՟Ա։)

Ի գնդէն որ կոչէր իտալական. եւ է գունդս այս՝ զոր այժմիկ նումերովն կոչեն, այսինքն թիւ դասութեան. (Ոսկ. գծ.։)

Անուն զվերջին դասումն բնաւորեցաւ ունել. (Սահմ. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դասումն դասմունք
accusatif դասումն դասմունս
génitif դասման դասմանց
locatif դասման դասմունս
datif դասման դասմանց
ablatif դասմանէ դասմանց
instrumental դասմամբ դասմամբք