cf. ԳՈՒՆԴ, եւ ԳՆԴԱԿ. (զի դ յարեալ ի ն, մեղմ հնչի որպէս տ)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երկնագունտ, գնտոյ

Երկրագունտ, գնտոյ

Լուսագունտ

Հողագունտ, գնտոյ

Հրագունտ, գնտոյ

Մակարդակագունտ

Voir tout