s.

kettle-drum;
գոսերս գոչել, to beat the kettle-drum.

Other definitions containing this entry

Օգոստափառ

cf. Օգոստական.


Voir tout

s.

Բառ ռմկ. գօզ, քէօս. Թմբուկ մեծ, կամ միակողմեան.

Փող, եւ գոսերըս գոչէին, իբրեւ ամպոց որոտային. (Շ. եդես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անանգոսնելի

Անգոսնելի

Անգոսնեմ, եցի

Արիստարգոս, գեայ

Աւգոստոս, տեայ

Զոյգոստատ

Լիկուրգոս, գեայ

Որգոստա

Պեղագոս, ի, աց

Օգոստաբնակ

Օգոստական

Օգոստափառ

Օգոստինոս, սիւ

Օգոստոս, ի

Օգոստոս, տոսի, գոստեայ

Voir tout