va.

to say.

Other definitions containing this entry

Գոգցես թէ

cf. Գոգ.


Գոգցես իմն

cf. Գոգ.


Գոգաձեւ

cf. Գոգաւոր.


Գոգցես, գոգցեն, գոգ, գոգջիր

cf. Գոգ.


Խորան, աց

pavilion, tent;
vault of heaven;
altar;
residence, habitation, dwelling;
chessboard, back-gammon board;
— վկայութեան, the Tabernacle;
— արքունի, royal palace, court;
աւագ —, high altar;
*գոգնոց —ի, frontal;


Ծնանիմ, ծնայ

to revive, to come to life again;
— Հօր, to procreate;
վերստին — մկրտութեամբ, to be new-born or regenerated by grace;
որդիս —, to bring forth a child, to be delivered of a child;
ծնաւ որդի or մանուկ արու, she brought forth or was delivered of a male;
գոգցես յայն ծնեալ էր or թուէր իմն յայն ծնեալ he seemed born for;
գետք զխորս ծնանին, the rivers nourish the sea;
երեսք որ ծնանիցին ի հայելւոջ, a figure horn or reflected in a mirror;
այտի ծնաւ քերթուղութիւն, thence poetry was born.


Փառօք

gloriously, with glory, pompously, splendidly;
ճշմարիտ, անարատ or անստգիւտ, անեղծ, անկապուտ, շքեղ, յաւերժական —, true, spotless, solid, real, great, imperishable glory;
սուտ, փախստական, սնոտի, կորստական —, false, fleeting, vain, perishable glory;
սիրել զփառս, to love glory;
փառս ստանալ, to acquire fame or glory;
փառաց ի փառս բարձրանալ, to be raised or exalted to the highest pitch of glory;
ընթանալ ի փառս, to be in a fair way the glory;
անկապուտ փառս անձին համարել, to put one's chief glory in;
ուղիղ փառս ունել, to be of an orthodox belief or profession, to have a catholic sense;
տալ փառս աստուծոյ, to glorify God, to give or render glory to God, to thank God;
վասն փառաց մեռանել, to die for glory;
անկանել փառօք, to fall gloriously;
յաւերժացուցանել զփառս իւր, to make one's glory eternal;
կնիք տալ փառաց, to put the seal to one's fame;
տենչալ փառաց, զակատիլ զհետ փառաց, to aim at glory, to pursue glory;
աղարտել զփառս իւր, to tarnish one's glory, to stain one's reputation;
աղօտացուցանել, նսեմացուցանել զփառս իւր, obscure, darken or efface one's glory;
անկանել ի փառաց, to abase, degrade or dishonour oneself;
առանց փառաց, inglorious;
փառաւորեալ փառօք, covered with glory, with laurels, renowned, famous;
շքեղապանծ փառօք, with extraordinary splendour;
փառս քեզ համարեսջիր, make it your aim and glory to;
տեսէք, մի գուցէ քակտեսջիք ի փառացդ, take care not to lose your renown;
անմահական փառս յաւելցէ քեզ այս, this will bring you immortal glory;
նսեմացեալ անհետանայր գոգցես եւ — նորա զոյգ ընդ բաղդին, his glory seemed to be eclipsed with his fortune;
ի փառս աստուծոյ, to the glory of God;
— հօր, the Gloria Patri;
— տեառն, — աստուծոյ, glory to God ! God be praised! thank God !
— քեզ, տէր, glory to Thee, o God;
— ի բարձունս աստուծոյ, glory to God in the highest;
որում միայնոյ վայելեն —, to Whom alone glory belongs.


Voir tout

s.

κόλπος (յորմէ իտալ. golfo ) sinus, gremium Ծոց, գիրկ փոր, որպէս փորոքեալ, գոդեալ. խորշ պորտոյ, եւ հանդերձի ամփոփելոյ. ծոցաւոր ընդունարան կամ տեղի հանգստեան. (եբր. խէյիք. յն. գօ՛լբօս

Ա՛ռ զդա ի գոգ քո, որպէս առնուցու դայեակ զստնդիաց։ Ծրարիցէ՞ ոք հուր ի գոգ, եւ զհանդերձսն ո՛չ այրիցէ։ Ժողովեաց զհողմս ի գոգ իւր։ Ունայն գոգով ելանել։ Տացեն ի գոգս նորա հանգուցեալ.եւ այլն։

Գոգօք զհողն արտաքս կրէին. (Ճ. Բ.։)

Տրորեցան գոգք նորա։ Տրորեալ գոգոց նորա. (Եղիշ. Ե։ Յհ. կթ.։)

Ընդ ծոց եւ ընդ գոգ մտեալք (յն. գրկախառնեալք). (Ոսկ. մ. Ա. 23։)

Վասն գթութեանց ունիմ ասել, որ է գոգ հանգստեան։ Գերունակ գոգոյդ. (Յճխ. ԺԱ։ Նար.։)

ԳՈԳ. նմանութեամբ, իբր Ծոց ծովու, երկրի, առագաստի, եւ այլոց իրաց.

Զգոգ մի նշմարէին, թէ ափն ծովուն իցէ. (Գծ. ԻԷ. 39։)

Զխորշս եւ զգոգս եւ զականջս ծովուց։ Խորշք եւ գոգք են մեծի ծովուն։ Զարծաթ եւ զոսկի գոգք երկրի բերեն. (Վրդն. ծն. եւ Վրդն. սղ.։)

Զխորշ գոգոցն՝ որ են յամենայն կողմունս երկրի. (Շիր.։)

Գոգն ադրիական ծովուն վենետիկոյ. (Ոսկիփոր. (ռմկ. կօ՛լֆօ։))

Այս ծով մեծ՝ բոլոր էից գոգ, անքոյթ ծոց։ Գոգք ամփոփման ծոցոյն կազմածոյ (նաւի) անարգեցան. (Նար.։)

Սպիտակ առագաստիւն գոգ գործեալ տանի զնա։ Գոգս առեալ ուռուցեալ առագաստիւք։ (Վեցօր. Զ. է։)

Իբրեւ զառագաստ նաւի հողմուռոյց գոգ առեալ. (Ճ. Բ.։)

adj.

ԳՈԳ ա. իբր Գոգեալ, գոգաւոր.

Ջրոցն բնութիւն ի գո՛գս ժողովեալ ծոցս. (Մաշկ.։)

ԳՈԳ (գոգջի՛ր, գոգցե՛ս, գոգցու՛ք, գոգջի՛ք, գոգցե՛ն.)

ԳՈ՛Գ. Պակասաւոր բայ՝ սաստական Ոգելոյ, այն է Ասել. որպէս նոյն ընդ Գոչել. տե՛ս (Ես. Խ. 6։ Երեմ. Դ. 5։ Ա. Մակ. Ը. 35։)

Գո՛գ ... գոգջի՛ր. (Մծբ. Ե։)

Գոգէ՛ք, այսինքն ասացէ՛ք. (Մխ. երեմ.։)

Ասացէք ցարքայ, գոգէ՛ք. (Բուզ. Ե. 6։)

Գոգջի՛ք զձեզ ծառայս անպիտանս. (Նար. ՀԲ։)

Ի վերուստ գոգելով, դա՛ է որդի իմ սիրելիթ. յն. գոչելով. (Կիւրղ. գանձ.։)

Ասիցեն եւ գոգցեն, եթէ վասն այնորիկ հաներ զնոսա յերկրէն եգիպտացւոց, եւ այլն. (Ոսկ. ես.։)

Գոգցուք բնաւ՝ թէ ծարաւի իսկ էին. (Եփր. ղեւտ.) որ լինի եւ մ։

adv. շ.

կամ ԳՈԳ. ԳՈԳՑԵՍ. եւ ԳՈԳՑԵՍ ԹԷ. ԳՈԳՑԵՍ ԻՄՆ. մանաւանդ՝ իբր մ. կամ շ. Գրեա՛ թէ. գրեթէ. ասա՛ թէ. դի՛ր թէ. իբր թէ. սայքի. սանքի.

Գո՛գ իբրեւ ստգտեալ իմն էր. (Գաղ. Բ. 11։)

Գոգցես յերկրին հայկազանց զայս լինել։ Որպէս յաստուածային գոգցես տեսչութենէ։ Աստուածային իմն գոգցես տեսչութեամբ. (Խոր. Ա. 25։ Բ. 28. 88։)

Հրեշտակային իմն գոգցես թէ ազդմամբ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Զոր գոգցես նմա պարգեւեալ ի տեսչութենէ շնորհացն աստուծոյ։ Աստուածային գոգցես պատշաճողութեամբ։ Հողմ ահագին գոգցես իմն աստուածային հրամանաւ շնչեալ։ Աստուածասաստ իմն գոգցես բարկութեամբ հարեալ. (Յհ. կթ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գոգ

Գոգ, ոց

Գոգած

Գոգաձեւ

Գոգանամ, ացայ

Գոգաւոր

Գոգեմ, եցի

Գոգցես, գոգցեն, գոգ, գոգջիր

Գոգցես թէ

Գոգցես իմն

Երկգոգաւոր

Ընդգոգեմ, եցի

Հարթգոգաւոր

Մագոգ

Voir tout