va.

to strike out;
to erase, to mark with a flourish;
to write;
to cut, to scratch.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ χαράσσω, -ττω, ἑγγράφω, ἁναγράφω imprimo, inscribo Գիծ ինչ առնել, նիշ թողուլ. գծգծել.

Ո՛չ կարաց զհետս իւր գծել ի վերայ վիմին. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ։)

Ոչ գծեաց անդր երկաթ գործոյն. (Ագաթ.։)

Ուր ոչ գծէին նետք. (Խոր. ՟Բ. 82։)

Ոչ գծեաց ի քար տաճարին մուրճ ինչ գործողի. (Նար. ՟Զ՟Բ։)

Եւ Գծագրել, գրել, արձանագրել. դրոշմել.

Մահուն մուրհակ գծեալ, եւ աւետեացն կտակ եղծեալ. (Նար. ՟Դ։)

Տասն բանից հինգ զառաջին գծեալսն յառաջնում պնակտին։ Միշտ ի նա հայելով՝ յայտնի կերպարանս եւ տիպս ի մերում միտս գծեալ կերպարանեսցուք։ Տէրունեան ի գիրսն գծելոց։ Երգս եւ օրհնութիւնս գծեն. (Փիլ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նախագծեմ, եցի

Շարագծեմ

Voir tout