adj.

that tastes like gall.

adj.

Որոյ համն է տտիպ իբրեւ զգխտորի.

Յերեւել խաղողոյ յորթոյ ջուր թթու եւ աղտաղտ ունի, եւ յազոխն թթու եւ գխտորահամս. (Վեցօր. ՟Ե։)