s.

Հոտ գիշոյ. Ժահահօտութիւն. (Վստկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գիշահոտութիւն գիշահոտութիւնք
accusatif գիշահոտութիւն գիշահոտութիւնս
génitif գիշահոտութեան գիշահոտութեանց
locatif գիշահոտութեան գիշահոտութիւնս
datif գիշահոտութեան գիշահոտութեանց
ablatif գիշահոտութենէ գիշահոտութեանց
instrumental գիշահոտութեամբ գիշահոտութեամբք