ԳԵՏՆԱՀԱՐՑ ԳԵՏՆԱՁԱՅՆ. cf. ԳԵՏՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ.

Հարցանիցեն զվհուկս իւրեանց, եւ զգետնահարցս իւրեանց. (Ոսկ. ես.։)

Եւ եղիցի իբրեւ գետնաձայնաց բարբառ քո. (Ես. ՟Ի՟Թ. 4։)