cf. Գայռ.

s.

Իբր Գայռ, այսինքն տիղմ գռեհաց. (լծ. թ. կէրիզ).

Զգեռիցն զմերձաւորսն զազրացուցանէ. (Ճ. ՟Դ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զգեռեմ, եցի

Զգեռ հանեմ

Հոգեռանդն

Ձգեռտ

Voir tout