cf. ԳԵՂՋԱՅԻՆ.

Գեղջէից եւ քաղաքայնոց. (Պտմ. աղեքս.։)

Կարծէին ի գեղջէից անտի ստուգել զիրսն. (Իգն.։)

Զինուորեցելոց եւ գեղջէից. (ՃՃ.։)

Զայն շնորհեաց գեղջէիցն. (Աթ. անտ.)

Ժողովեալ էին հեթանոսք առ քրիստոնեայ գեղջեայսն ի վերայ անդաստանացն ի մարտ պատերազմի. (Վրք. հց. ձ։)