adj.

furnished with good branches or shoots.

adj.

Որոյ ստեղն կամ բարունակն է գեղեցիկ.

Ի շառաւիղէ ելեալ, ի գեղեցկաստեղն ոստոց ընձիւղեալ. (Նար. մծբ.։)