adj.

Գեղեցիկ պաճուճեալ, զարդարեալ.

Տունկ գեղեցկապաճոյճ. (Զքր. կթ.։)

Արուսեակն վարսագիսակ, եւ փայլածուն գեղեցկապաճոյճ. (Ոսկիփոր.։)

Գեղեցկապաճոյճ բանք, որպէս նոցայն են. (Պղատ. սոկր.։)