adj.

very speckled, much spotted or diversified with colours.

adj.

Ոյր խայտուցք են գեղեցիկ. գեղեցիկ խատուտիկ.

Ինձք գեղեցկախայտուցք. (Խոր.)