vn.

to polish;
to paint, to plaster;
to paint one's self.

ն.

Գեղազարդել զերեսս. պաճուճել, արծնել.

Փորագրեցին, գեղերեսեցին ... արձան պատմաբանական. (Նար. խչ.։)