adj.

well adorned, polite, pretty, spruce.

adj.

զարդարեալ գեղով. վայելչազարդ. պաճուճեալ. չքնաղ. շքեղ.

Գեղազարդ (կամ գեղեցկազարդ) ալեքսիանոս, կամ ալանն. (Վրք. հց.։ Վրդն. ծն.։)

Այ գեղազարդ մարմին աստուծոյ՝ անշնչացար որպէս մեռելոյ. (Գանձ.։)

Գեղազարդ խորհուրդ. (Ճ. ՟Ա.։)

Զփայլումն երեսաց գեղազարդ (կամ գեղազարդութեան) մովսիսեան կերպին. (Նար. առաք.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գեղազարդեմ, եցի

Գեղազարդութիւն, ութեան

Voir tout