s.

Գեղեցկութիւն. վայելչութիւն.

Լուսազգեաց գեղազանութեամբ. (Ճշ. վրդվռ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գեղազանութիւն գեղազանութիւնք
accusatif գեղազանութիւն գեղազանութիւնս
génitif գեղազանութեան գեղազանութեանց
locatif գեղազանութեան գեղազանութիւնս
datif գեղազանութեան գեղազանութեանց
ablatif գեղազանութենէ գեղազանութեանց
instrumental գեղազանութեամբ գեղազանութեամբք