va.

to paint, to adorn;
to write beautifully.

ն.

Գեղեցիկ գրել, նկարել, յօրինել.

Գեղագրեցին ի զարդս պայծառս զքրիստոնէիցս եկեղեցի. (Նար. խչ.։)