ն.

ԳԱՒԱՌԱՊԵՏԱԲԱՐ ՅԱԿԱՆԵԼ. Բարւոք տնտեսել, խնամել, դարմանել.

Աշխարհս գեղեցիկ, եւ թագաւորն (աստուած) պահէ զսա, եւ յիրաւի գաւառապետաբար յականէ. (Փիլ. իմաստն.։)