adj.

who throws secretly;
that is thrown secretly.

Other definitions containing this entry

Գաղտնաձիգ

cf. Գաղտաձիգ.


Voir tout

adj.

Գաղտ ձգեալ. ծածուկ տեղաց նետած. ուստի ասի,

Գաղտաձիգ նետք. (Յճխ. ՟Ժ՟Ը։ Մանդ. ՟Զ։ Արծր. ՟Ե. 11։ Յս որդի։ Լմբ. սղ.։)