adj.

Ունօղ զծիր բոլորակ. բոլորածիր. բոլորշի, եւ Շրջասփիւռ.

Ածեալ է առ չորեքանկիւնի ձեւն զբոլորակածիրն. (Փիլ.։)

Շրտեալ աչք ի բոլորակածիր արեգական ճառագայթէ. (Երզն. մտթ.։)