ձ.

ԲՆԱԿՑԻՄ կամ ԲՆԱԿՑԵՄ. συμφύομαι coalesco, cohaeresco Տնկակից լինել. բնաւորիլ. բնաւորապէս միանալ, զօդիլ. ընտանենալ. հաղորդիլ. կամ Բնակակից եւ դասակից լինել.

Չէ՛ հնար, որ միանգամ բնակցեալն է, ի բաց հատանել (այսինքն հատանիլ). (Նիւս. կազմ.։)

Մինչեւ կարգեսցի եւ ի դաս անկցի, եւ հաստատեսցի եղեալն երկուք՝ կցեալք եւ բնակցեալք. (Փիլ. լին.։)

Յաւէժ խնդակցեալք, եւ ձեզ բնակցեալք. (Գանձ.։)