s.

Բղխօղն գոլ. բղխելն ներգործաբար.

Որպէս որդի է ի հայր ծնելութեամբն, եւ հայր յորդի ծնողութեամբն. նոյնպէս հայր եւ որդի են ի սուրբ հոգին բղխողութեամբն, եւ հոգին սուրբ ի հայր եւ յորդի բղխելութեամբն. (Մխ. ապար.։)

Մերթ եւս՝ Բղխեալն գոլ. բղխումն կրաւորաբար. բղխելութիւն.

Յաղագս հօր անելութեանն, եւ որդւոյ ծնելութեան, եւ ամենասուրբ հոգւոյն բխողութեանն. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բղխողութիւն բղխողութիւնք
accusatif բղխողութիւն բղխողութիւնս
génitif բղխողութեան բղխողութեանց
locatif բղխողութեան բղխողութիւնս
datif բղխողութեան բղխողութեանց
ablatif բղխողութենէ բղխողութեանց
instrumental բղխողութեամբ բղխողութեամբք