adj. s.

μυριάς decies mille cf. ԲԻՒՐ, եւ ԲԻՒՐԱՒՈՐ.

Ապա թէ ոչ՝ զի՞նչ խափանէ տասներեակս եւ հարիւրեակս, եւ բիւրեակս անուանել. (Առ որս. ՟Ժ՟Դ։)

Հարիւրեակ ծնանի ի տասնեկացն, հազարեակն ի հարիւրեկացն, եւ բիւրեակն ի հազարեկացն։ Զօրութիւն է տասներեակն հարիւրեկի, եւ նոյն ինքն՝ բիւրեկին։ Միջին հարիւրն է (ի մէջ) միակին եւ ի տասնեկին եւ ի հազարեկին եւ ի բիւրեկին. (Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. լին.։)

(Տասնեակն է) ծնօղկատարեալ թուոց, հարիւրեկին, հազարեկին, եւ բիւրեկին. (Վրդն. ել.։)