adj.

blear, bleared;

s.

Գիճակն.

Other definitions containing this entry

Բժակն

cf. Բժաբեր.


Voir tout

adj.

Բժոտ, բժոտեալ. ունօղ զբիժ, որպիսի լինին աչք տկարացեալք կամ բծաւորք.

Մտացն ակն՝ եթէ ընդ ծուխս ինչ աշխարհի իրացս գայցէ, բժաբե՛ր արտօսրալից լինիցի. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 2։)

Ի ծխի՝ աչք բժաբերք եւ արտօսրալիցք լինին. (Խոսր.։)