adj.

Բառիւք կապեալ, զօդեալ, սեթեւեթիւք յօրինեալ.

Ամենեւին բառակապ եւ կամ քերական ոչ գրեաց, այլ զամենայն պարզ եւ յստակ խօսէր. (Հ=Յ. նոյ. ՟Ժ՟Գ.։ Հ. կիլիկ.։ Վրք. ոսկ. նոր ձ։)