s.

redundance, superfluity.

s.

ὐπερβολή excessus, hyperbole Աւելորդա գոլ. յաւելուած. առաւելութիւն. չափազանցութիւն.

Աւելորդութիւն (են) ամենայն բանք ձեր. (ՃՃ.։)

Բանաւորքս քան զդայականս են գերագոյն՝ առաւելեալ քան զնոսա աւելորդութեամբ բանի. (Դիոն. ՟Աստուածայ։)

Իսկ զայլն եւս յաղբ մեկնեալ եւ յաւելորդութիւն՝ արտաքս հանէ. (Փիլ. լին. ՟Բ։)

Յորժամ մարդկաբար ինչ խօսի, իբրեւ աւելորդութեամբ զայս դնէ. այսինքն անչափ խոնարհութեամբ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աւելորդութիւն աւելորդութիւնք
accusatif աւելորդութիւն աւելորդութիւնս
génitif աւելորդութեան աւելորդութեանց
locatif աւելորդութեան աւելորդութիւնս
datif աւելորդութեան աւելորդութեանց
ablatif աւելորդութենէ աւելորդութեանց
instrumental աւելորդութեամբ աւելորդութեամբք