s.

sweepings.

s.

Բառ ռմկ. որ եւ ԱՒԵԼՈՒՔ. աւլուք. Փոշի կամ խռիւ, որ ժողովի յաւել ածելոյ. չէօք.

Զաւելածն կուտեաց ի մէջ տանն. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աւելածու, աց

Աւելածութիւն, ութեան

Voir tout