չ. ն.

ԱՒԱՉԵԼ կամ ԱՒԱՋԵԼ. Մրմնջել. երգել. եղանակել ձայնիւ.

Յամենայն տեղիս իսկ անխտիր եղանակէր, այսինքն աւաջէր. վասն զի եւ հմուտ գոյր երաժշտական արուեստին. (Մարթին.։)