vn.

to ennoble ones self.

չ.

Մեծանալ, եւ մեծարիլ. յն. մեծ լինել.

Որով առաքեալքն աւագացան, որովք նոքայն մեծացան. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 21։)

Եւ մեծապէս փառաւորեալ աւագանայր ի նմանէն. (Բուզ. ՟Ե. 38։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես աւագանամ
դու աւագանաս
նա աւագանայ
մեք աւագանամք
դուք աւագանայք
նոքա աւագանան
Imparfait
ես աւագանայի
դու աւագանայիր
նա աւագանայր
մեք աւագանայաք
դուք աւագանայիք
նոքա աւագանային
Aoriste
ես աւագացայ
դու աւագացար
նա աւագացաւ
մեք աւագացաք
դուք աւագացայք
նոքա աւագացան
Subjonctif
Présent
ես աւագանայցեմ
դու աւագանայցես
նա աւագանայցէ
մեք աւագանայցեմք
դուք աւագանայցէք
նոքա աւագանայցեն
Aoriste
ես աւագացայց
դու աւագասցիս
նա աւագասցի
մեք աւագասցուք
դուք աւագասջիք
նոքա աւագասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աւագանար
դուք մի՛ աւագանայք
Impératif
դու աւագացի՛ր
դուք աւագացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու աւագասջի՛ր
դուք աւագասջի՛ք