adj.

older.

adj.

Առաւել աւագ. երիցագոյն. նախապատիւ. մեծամեծք. աւելի մենծը, մենծերը

Զոր այլքն դատիցեն յեղբայրութեանն աւագագոյնքն. (Բրս.)

Եւ ոչ այլքն աւագագոյնք քան զնոսա. (Եզնիկ.։)

Եթէ՛ աւագագոյնք էին, եւ եթէ՛ մանկագոյն. (Եղիշ. ՟Ը։)

Զազգիս մերոյ զաւագագոյն արս եւ զնախնիս. (Խոր. ՟Ա. 18։)

Անհնազանդս աւագագունից. (Շ. ընդհանր.։)