s.

bustard.

s.

Անուն թռչնոյ. (թերեւս ազգ Արօր թռչնոյ)

Ժողովեցան արագիլք, եւ կռունք, եւ արօսք, եւ կռուեցան ընդ միմեանս. (Ուռհ.։ տե՛ս եւ ԱՐՕՍԻ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արօսի

Voir tout