adj.

solar;
luminous, bright, celestial.

Other definitions containing this entry

Արփենի

cf. Արփեան.


Voir tout

adj.

ԱՐՓԵԱՆ կամ ԱՐՓԵՆԻ. Արփային. արփիական. լուսաւոր. հրեղէն. եւ գ. Երկինք. լուսաւորք. երկնայինք. լուսեղէնք. լոյս. արփի.

Նոցա ի տուէ ամպ Հովանին, եւ գիշերի՝ սիւն արփենին. (Յիսուսի որդի։)

Լուսոյն արփենի։ Ծիրանափայլ լուսով յարփենէ. (Գանձ.։)

Ի քեզ ընդունիս զլոյս վերնոյն արփենի. (Ոսկիփոր.։)

Ղամպար արփենից վառեալ, արեգակն ի քէն ծագեալ. (Տաղ.։)

Որ արփենից գերունակւթեամբ ի վեր քան զհրաշս փառաց ստեղծողին վեհից հրեղինաց՝ տարրեղէն բնութեամբ անօթք մաքրագոյնք. (Նար. գանձ առաք. եւ Նար. մրգ.։)

Տարփմամբ արփենոյն բոցակիզեալք եւ տապացեալք ի նոյն. (Տաղ.։)

ԱՐՓԵԱՆ ԱՐՓԵՆԻ.

Մարգարիտ լուսոյ արփենւոյն, արփենւոյ տարփմամբ սրտի սէր. (Շ. տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եօթնարփեան

Voir tout