adj.

that sighs and weeps.

adj. adv.

Ուր իցէ հառաչանք հանդերձ արտասուօք.

Կանայք տղայովք հանդերձ արտօսրահառաչ ձայնիւ գերեալ լինէին. (Կականտ։)

Արտօսրահառաչ կականելով. (Պիտ.։)