s.

trade of a silversmith.

s.

Արուեստ հանելոյ եւ գործելոյ զարծաթ.

Գտաւ արուեստ ոսկեհանութեան եւ արծաթագոծութեան. (Վրդն. պտմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արծաթագործութիւն արծաթագործութիւնք
accusatif արծաթագործութիւն արծաթագործութիւնս
génitif արծաթագործութեան արծաթագործութեանց
locatif արծաթագործութեան արծաթագործութիւնս
datif արծաթագործութեան արծաթագործութեանց
ablatif արծաթագործութենէ արծաթագործութեանց
instrumental արծաթագործութեամբ արծաթագործութեամբք