s.

abundance of blood.

s.

Առատութիւն կամ լիութիւն արեան.

Արիւնայեղութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս ուժեղագոյնս գործէ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արիւնայեղցութիւն արիւնայեղցութիւնք
accusatif արիւնայեղցութիւն արիւնայեղցութիւնս
génitif արիւնայեղցութեան արիւնայեղցութեանց
locatif արիւնայեղցութեան արիւնայեղցութիւնս
datif արիւնայեղցութեան արիւնայեղցութեանց
ablatif արիւնայեղցութենէ արիւնայեղցութեանց
instrumental արիւնայեղցութեամբ արիւնայեղցութեամբք